ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS รายละเอียดแนบ