ขอเชิญสอบโทเฟล (TOEFL ITP) และโทอิค (TOEIC) ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม

 เรียนเชิญ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจน บุคคลทั่วไปเข้าทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ITP ของศูนย์สอบโทเฟลแห่งประเทศไทยและ/หรือ TOEIC ของศูนย์สอบโทอิคแห่งประเทศไทย รายละเอียดแนบ