สารน์แสดงความยินดีจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 สารน์แสดงความยินดีจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 รายละเอียดแนบ  ++ รับชมไฟล์ VDO