เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเซนภาคอุตสาหกรรม

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเซนภาคอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ