ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัติกรรมด้านการศึกษา  รายละเอียดแนบ