เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เอกสารแนบ