เรื่อง แจ้งการเปิดใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาล้ยนครพนม

เรื่อง แจ้งการเปิดใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาล้ยนครพนม
เอกสารแนบ