ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งท่ี่ 5

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5  รายละเอียดแนบ