ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย (Facilitator) เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้

 ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย (Facilitator) เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลัก ทั้่งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม  รายละเอียดแนบ