ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  รายละเอียดแนบ