ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธ์กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำประกาศขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุกับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดแนบ