ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจ้ยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ รุปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป  รายละเอียดแนบ