โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"  รายละเอียดแนบ