โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559  รายละเอียดแนบ