ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)"

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Inter-University Network : Uninet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-Learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน  รายละเอียดแนบ