เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน

 เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม)  รายละเอียดแนบ