เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ ระดับอุดมศึกษา

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์  รายละเอียดแนบ