ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิกองทุนเยาวชนนักพัฒนา ซึ่งดำเนินการภายใต้การบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา  รายละเอียดแนบ