ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพ่อ" จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ" จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับความเสียสละ ความอดทน ความกตัญญู ความสามัคคี การรักษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต  รายละเอียดแนบ