ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการฝึกประสบการณ์วิชีพครู : กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และอาจารย์พี่เลี้ยง

ด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดทำโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และอาจารย์พี่เลี้ยง ในการเป็นโรงเรียนสำหรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษษ ให้ผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง นำเสนอปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
รายละเอียดแนบ