ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยอ้างถึง หนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศะ 0526.01/160.1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ   "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดแนบ