ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม "Workshop on National and International Publications"

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จะดำเนินการจัดอบรม "Workshop on National and International Publications" ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาการเขียนบทความหรือเอกสารวิจัยฉบับภาษาอังกฤษสำหรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดแนบ