ประชาสัมพันธ์หนังสือด่วนจากหน่วยงานราชการ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ด้วยงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. หนังสือด่วนที่สุด จาก ศาลากลางจังหวันครพนม ที่ นพ 0017.2/ว5564 เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
2. หนังสือด่วนที่สุด จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(5)/ว576 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
3. หนังสือด่วนที่สุด จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว600 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติมหาเถรสมาคม
4. หนังสือด่วนที่สุด จาก ศาลากลางจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว5789 เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม
5. หนังสือด่วนที่สุด จาก ศาลากลางจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว5790 เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติไทย
 
รายละเอียดแนบ