ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2560 The 8th TCU international e-learning conference 2017 "Innovative Innovations in Education"

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2560 The 8th TCU international e-learning conference 2017 "Innovative Innovations in Education" ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ       
รายละเอียดแนบ