ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม "เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าไหม-ผ้าคราม"

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จะดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม "เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าไหม-ผ้าคราม" เพื่อเปิดช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองกลุ่มผ้าไหม-ผ้าย้อมคราม พื้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  รายละเอียดแนบ