ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 11 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์  ดร.จำนง  วงศ์ชาชม
2. รองศาสตราจารย์  เทอดศักดิ์  คำเหม็ง
3. รองศาสตราจารย์  ดร.ประวิต  เอราวรรณ์
4. รองศาสตราจารย์  ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก
6. ดร.ไพฑูรย์  พลสนะ
7. ศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์
9. รองศาสตราจารย์  ดร.หาญชัย  อัมภาพล
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.อรรถ  นันทจักร์
11. ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์
ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม