คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

 

 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 นั้น  บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้ 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช  กุลาตี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม