ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการกรอกแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ : กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ (การวิจัยทางการศึกษาในยุด Thailand 4.0)

 ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ     คณะครุศาสตร์ : กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ  ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต (โรงเรียนฝึกสอน) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต (โรงเรียนฝึกสอน) เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ มายังฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/QQfgI9KJv0BBNDMH2