สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

 ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แจ้งว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560  เอกสารแนบ