ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 ตามที่จังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1957/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เอกสารแนบ