ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด หลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปรับหลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ  เอกสารแนบ