ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี   เอกสารแนบ