ขอส่งสำเนาหนังสือ 1. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ 2.เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รายการสมรภูมิไอเดีย

 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2.เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รายการสมรภูมิไอเดีย
  เอกสารแนบ