ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำตำแหน่งทางวิชาการและทำวิจัยเชิงคุณภาพและนวัตกรรมของประเทศ

 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำตำแหน่งทางวิชาการและทำวิจัยเชิงคุณภาพและนวัตกรรมของประเทศ  เอกสารแนบ