ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง ในการการนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดตั้งอาคารเรียนรวมหลังใหม่และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ จึงขอเชิญชวนเสนอชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม่ เข้าประกวดโดยมีเกณฑ์การประกวดดังเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 1.เอกสารแนบ  2.ใบเสนอชื่อเข้าร่วมประกวด