ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2561

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2561 เอกสารแนบ