พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและยกฉัตรขึ้นเหนือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและยกฉัตรขึ้นเหนือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เอกสารแนบ