ประชาสัมพันธ์การประชุมอนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

  ประชาสัมพันธ์การประชุมอนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เอกสารแนบ