เชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกรร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

  เชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกรร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน.  เอกสารแนบ