ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายละเอีดยแนบ