ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ (Facilitator)

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ (Facilitator) เอกสารแนบ