ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดชื่อห้องประชุมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี

  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดชื่อห้องประชุมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี เอกสารแนบ