ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ สร้านักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ สร้านักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ