ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรุ่นที่ 5

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรุ่นที่ 5 เอกสารแนบ