ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เอกสารแนบ