ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016 และจัดส่งงานวิจัยและบทความที่เกียวข้อง เพื่อนำเสอนในงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ โดยงานวิจัยและบทความที่ได้ร้ับการนำเสนอในงานประชุมนานาชาติจะได้รับรับการตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ และ Conference Proceeding ทั้งหมด รายละเอียดแนบ