แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง นโยบาย มาตรการการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม

  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง นโยบาย มาตรการการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ