ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง "หลักสูตรการสอนและการนิเทศ : ศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีสู่คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21"

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง "หลักสูตรการสอนและการนิเทศ : ศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีสู่คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21" (Curriculum Instrction and Supervision : Art Science and Technology toward the Education Quality and Creativity Civic for the 21st Century) รายละเอียดแนบ