ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตาประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตาประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารแนบ