ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฏหมายระเบียบ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฏหมายระเบียบ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 เอกสารแนบ